IWantYou

30 tekstów – auto­rem jest IWan­tYou.

Wołanie me­go ser­ca usłyszy tyl­ko ten, kto prag­nie do mnie przyjść. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 marca 2014, 16:27

W jej oczach ma­lował się ból i zamęt. W końcu po­jawiły się łzy, które na­dały blask tym smut­nym oczom... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 marca 2014, 19:15

Na Twe na­gie ciało zasługu­je tyl­ko Ten, który ob­darł Twą duszę z tajemnic. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 26 marca 2014, 19:26

Boję się zro­bić ko­lej­ny krok w przód, więc stoję w miej­scu, uni­kając rozczarowań. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 marca 2014, 20:24

Życie nie jest czar­ne lub białe, zim­ne lub ciepłe, słod­kie lub gorzkie... ma różne bar­wy, od­cienie, tem­pe­ratu­ry i smaki... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 marca 2014, 23:49

Jes­teśmy co­raz star­si, zauważamy więcej
niż dotychczas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2014, 22:32

Szczęście to stan chwi­lowy, nie per­ma­nen­tny, su­ma przy­jem­nych zdarzeń, która wychodzi na plus lub mi­nus w da­nym mo­men­cie nasze­go życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 stycznia 2014, 23:04

W cichym człowieku ser­ce krzyczy najgłośniej. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 grudnia 2013, 15:28

Gdy człowiek się za­kocha to raz na całe życie, los spra­wi że może być z kimś in­nym, ale kochać będzie tyl­ko tą praw­dziwą miłość. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 lipca 2013, 23:16

I ta cho­ler­na naiw­ność przep­la­tana z ciągłymi złudze­niami, które i tak kończą się rozczarowaniem.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 czerwca 2013, 18:22
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IWantYou

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność